header image
 
 

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési feltételek

A Hermelin web áruház az oldalon történő vásárlást a látogató regisztrációjához köti, a web áruházban történő böngészéshez azonban nem szükséges a látogató regisztrációja.

1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat a www.hermelyn.hu és www.www.hermelynskin.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adat kezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.
Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.
Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.hermelyn.hu és www.www.hermelynskin.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó
Az adatkezelő: adatkezelő a Szolgáltató, azaz a ZSÓFI TREND 2 Kft., az adatkezelő elérhetősége:
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefon/fax: 06 63/ 440-704
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.
(az adatkezelő definíciója: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.)
A felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
A szolgáltatással összefüggésben a szolgáltató által végzett adatkezelés célja :
· Internetes kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatás nyújtása; · regisztrált felhasználók azonosítása a következők szerint: a regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást teszi lehetővé, az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítására szolgál; · a szolgáltatás használatával felmerült viták rendezése; · felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatban (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.); · működési problémák elhárítása; · közvetlen üzletszerzés.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon
A felhasználó kötelezően megadja felhasználói nevét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik.
Az egyes felhasználók adatlapján szereplő adatok megadása kötelező, vagy önkéntes. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok körébe, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek.
A kötelezően megadandó adatok köre:
· felhasználónév
· jelszó
· név
· e-mail cím
· telefonos elérhetőség
· lakcím
· számlázási adatok
· szállítási adatok
· ellenőrző mező

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik.

5. Technikai adatok kezelése
Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása
Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás céljából használja fel. Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Adatkezelő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.
Az 5. pont alapján rögzített technikai adatokat az adatkezelő összesítve, statisztikai célokra felhasználja.
Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön.
A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő hírleveleiben, illetve egyéb értesítő leveleiben reklámot helyezzen el.
A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön, azonban ezt a felhasználó utólag megtilthatja.
Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

8. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén
Amennyiben az adatkezelő, mint Szolgáltató a www.hermelyn.hu vagy www.www.hermelynskin.huoldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

9. Az érintettek jogai:
A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapjának törlését az adatkezelőtől kérje. Az adatkezelő ezen kérésnek 8 napon belül köteles eleget tenni. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

10. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért
A felhasználók az oldal használata során – például fényképen, fórumon, üzenő falon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra,tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.
Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az adatkezelő az adatokat törli.
Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az adatkezelő, mint Szolgáltató az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat az adatkezelő az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
Az adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

11. Adatbiztonság
Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelés időtartama
Amennyiben a felhasználó kéri adatlapja törlését, az adatlapot a szolgáltató rendszere nyolc munkanapon belül törli.

13. Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

Információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a Hermelin birtokolja az oldalainkon látható információkat.
Tilos a www.www.hermelynskin.hu oldalon található képi elemek, információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.
A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
A weboldalon található anyagok kizárólag a ZSÓFI TREND 2 Kft. írásos hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatók fel.